A study of the design, construction and cultural  practices of the  traditional Hawaiian Sailing Canoe

Ke hoʻomau nei i nā ʻoihana o nā waʻa Hawaiʻi

The Perpetuation of the traditions and practices of Hawaiian Canoes

hemakeewaa.org